Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

edicte  // Posts tagged as "edicte"

EDICTE CONVOCATÒRIA ENTREVISTA

EDICTE En relació amb el procediment de selecció per a la contractació de dos peons de manteniment, dins dels plans d’ocupació de 2017, i no havent-se presentat reclamacions contra la llista provisional de candidats admesos, la llista ha de ser considerada definitiva i, per això, es convoca a les persones que es relacionen a continuació […]

Amplia la informació...

BOPB Telefònica España

ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Castellar del Riu EDICTE Per la societat Telefónica de España, S.A.U., s’ha promogut un projecte d’actuació especifica en sòl no urbanitzable, per a la instal·lació d’una nova línia de fibra òptica per atendre l’estació base de la Figuerassa, dins del terme municipal de Castellar del Riu. Aquest projecte estarà exposat al […]

Amplia la informació...

Edicte BOPB Llicència de Taxi

ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Castellar del Riu ANUNCI de l’Ajuntament de Castellar del Riu sobre l’aprovació de les bases i la convocatòria de concurs per a l’adjudicació d’una llicència de taxi Han estat aprovades per acord del Ple de la corporació de 28 de gener de 2016 les Bases per a l’adjudicació, mitjançant concurs, de […]

Amplia la informació...

Edicte aprovació definitiva Ordenança General Residus

ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Castellar del Riu EDICTE Al no presentar-se cap al·legació contra l’Ordenança general de la gestió dels residus, aprovada pel Ple de la corporació en sessió de 27 de juliol de 2016, la mateixa ha quedat aprovada de forma definitiva. Tal com estableix l’article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, […]

Amplia la informació...

Edicte exposició Compmte General 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Castellar del Riu EDICTE Formulat i rendit el compte general del pressupost de l’exercici de 2015, es fa públic que el mateix, amb els documents que el justifiquen, s’exposaran al públic pel termini de quinze dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la […]

Amplia la informació...

Edicte exposició pública modificació pressupost

ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Castellar del Riu EDICTE L’Ajuntament de Castellar del Riu, en sessió plenària de 28 de desembre de 2016, ha aprovat inicialment l’expedient de modificació del pressupost 1/16, referent a la concessió de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits, justificada per compromisos efectius de majors ingressos i l’aplicació de part del romanent […]

Amplia la informació...

Edicte valoració procés selecció peó

PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR 1 LLOC DE TREBALL DEL PLA D’OCUPACIÓ MUNICIPAL 2016 (PEÓ DE BRIGADA) Es fa públic que l’òrgan de valoració d’aquest procés, reunit el dia 29 de juny de 2016, va realitzar les fases de valoració de merits i d’entrevista personal a les persones presentades, amb el següent resultat: En conseqüència, […]

Amplia la informació...

EDICTE Exposició BOPB

ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Castellar del Riu EDICTE Aquest Ajuntament, en sessió de 1 de juny de 2016, ha aprovat inicialment el pressupost municipal per a l’exercici de 2016, junt amb la plantilla de personal. L’expedient estarà exposat al públic, pel termini de quinze dies, amb la finalitat de que s’hi puguin presentar al·legacions, de […]

Amplia la informació...

EDICTE DE CANDIDATS ADMESOS

EDICTE En relació amb el procés de selecció per cobrir un lloc de treball del pla d’ocupació 2016, es comunica que aquesta alcaldia, mitjançant Decret 19/2016, ha acordat el que es transcriu: “PRIMER. Admetre les següents persones com a participants al procés de selecció per cobrir 1 lloc de treball del Pla d’Ocupació 2016 de […]

Amplia la informació...

EDICTE BOPB Puigventós

Dimarts 24 de maig de 2016 ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Castellar del Riu EDICTE Per Decret d’alcaldia 14/2016, de 12 de maig de 2016, s’ha aprovat inicialment el Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable a la finca de Puigventós, per ús de turisme rural i educació en el lleure, promogut pel Sr. Jordi Soler […]

Amplia la informació...