Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Procés de Selecció per cobrir 2 llocs de treball

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR 2 LLOCS DE TREBALL DELS PLANS D’OCUPACIÓ 2017, FINANÇATS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Primer. Objecte de la convocatòria
És objecte de la present convocatòria la selecció de 2 llocs de treball del Pla d’Ocupació municipal 2017 de l’Ajuntament de Castellar del Riu, finançat per la Diputació de Barcelona, dins el Programa complementari de foment de l’ocupació local, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
L’objecte del present procés de selecció és la contractació per part de l’ajuntament de Castellar del Riu de dos operaris de manteniment.

Segon. Requisits de participació
Les persones interessades en els plans d’ocupació han de complir amb els següents requisits:
– Tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors.
– Estar inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat (DOMO) al Servei d’Ocupació de Catalunya en situació d’atur en recerca de feina com a mínim des de la data de publicació de l’oferta,
– No estar cotitzant a cap dels règims de la Seguretat Social previstos al TRLGSS.
– Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
– Tenir els requerits específics del lloc de treball pel qual s’opta.
– Posseir la capacitat funcional necessària per al desenvolupament de les tasques del lloc de treball ofert i no patir cap malaltia o limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici del lloc a proveir.
– No estar inhabilitat/da per a l’exercici de funcions públiques per sentència ferma ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol altra administració pública.
– No estar afectat/da per cap de les causes d’incompatibilitat i/o d’incapacitat aplicable al personal de l’Administració Local
– Disposar de permís de conduir, classe B

Tercer. Llocs de treball i tasques a realitzar
Nom del lloc de treball: Operari de manteniment
Nombre de places: 2
Durada dels contractes : 1 contracte de 7 mesos (del 16/05 al 15/12/2017)
1 contracte de 3 mesos (del 16/06 al 15/09/2017)
L’aspirant que obtingui més puntuació total se li assignarà el contracte de 7 mesos i al segon aspirant amb més puntuació el contracte de 3 mesos.
Jornada: 37 ½ hores setmanals (100 %). Aquesta jornada es podrà realitzar de forma compactada o partida de dilluns a diumenge, segons hi hagi o no activitats durant el cap de setmana que requereixin el suport del personal contractat.
Retribució: 850,00 euros bruts mensuals + part paga extra que correspongui
Titulació: ESO o equivalent
Tasques a realitzar: Feines de manteniment d’edificis, instal·lacions, espais i vies públiques, així com altres tasques similars que li siguin atribuïbles.
Caldrà conduir vehicles municipals i utilitzar les eines pròpies per les tasques de manteniment que els sigui encomanades.
El lloc habitual on es començarà la jornada laboral serà el local sociocultural d’Espinalbet i no s’abonarà cap indemnització en concepte de quilometratge per arribar al lloc de treball.

Quart. Sol·licituds i documentació
El termini per presentar les sol·licituds acabarà a les 13 hores del dia 3 de maig de 2017.
Les persones interessades en participar en la convocatòria presentaran sol·licitud segons model d’instància que s’annexa, a l’oficina de l’ajuntament de Castellar del Riu, de dimarts a divendres de 9:00 a 13:00 hores.
A les sol·licituds s’ha d’adjuntar:
Currículum personal i professional
Fotocòpia del DNI
Informe de Vida Laboral
Document d’inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació (DARDO)
Fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
L’imprès de sol·licitud i les bases de la convocatòria, així com la informació que sigui precisa es podrà sol·licitar a l’ajuntament de Castellar del Riu, en horari de dimarts a divendres de 9:00 a 13:00 hores.
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, així com la publicitat d’aquestes dades, d’acord amb la normativa vigent.

Cinquè. Procediment de selecció
La selecció es farà pel sistema de concurs que consistirà, per una banda, en la valoració dels mèrits al·legats pel que fa al perfil professional i als criteris socials i, per altra banda, en una entrevista personal.
En el supòsit d’empat es prioritzarà l’aspirant que tingui millor puntuació en l’apartat de perfil professional, en cas de persistir l’empat es prioritzarà qui porti més temps a l’atur, i si continués persistint l’empat, qui tingui millor puntuació en l’apartat de càrregues familiars.
L’òrgan de valoració avaluarà els mèrits al·legats i degudament justificats pels/per les aspirants, conforme al barem següent, i sempre sobre la documentació acreditativa aportada dins el termini de presentació de sol·licituds.

Sisè. Criteris de valoració.
a) Experiència professional, pel desenvolupament de tasques similars amb les funcions pròpies del lloc a cobrir. Es valoraran treballs de paleta, manobre, electricista, llauner, pintor o jardiner , a raó de 0,10 punts per cada mes treballat, fins a 5 punts.
b) Per formació que tingui relació directa amb el lloc a ocupar, en funció de la durada i del contingut, a criteri de l’òrgan de valoració, fins a un màxim de 1 punt.
c) Tenir la residència al municipi amb anterioritat a la publicació de l’anunci al tauler municipal : 2 punts.
d) No percebre cap prestació contributiva ni subsidi del Servei d’Ocupació de Catalunya: 1 punt
e) Pertànyer a col·lectius preferents: joves menors de 25 anys, majors de 45 anys o aturats de llarga durada (més d’un any) : 1 punt
f) Càrregues familiars: esposa i/o fills sense ingressos, a valorar segons la documentació aportada: 1 punt
g) Entrevista: L’entrevista serà realitzada per l’òrgan de valoració i consistirà en mantenir un diàleg amb els/les aspirants, per tal de valorar la seva idoneïtat respecte de els funcions del lloc a ocupar, i la conversa versarà sobre l’exposició que faci l’aspirant del seu perfil professional, la disponibilitat i l’actitud laboral i alguna pregunta tècnica sobre el treball realitzat. Es valorarà fins un màxim de 4 punts. La no presentació de l’aspirant a l’entrevista determinarà l’exclusió del procés selectiu.
Si l’òrgan de valoració ho considera procedent, es podrà introduir, en aquesta fase, la resolució d’una prova psicotècnica, que serà valorada dins del màxim establert per a aquesta fase.

Setè. Òrgan de valoració:
El tribunal qualificador estarà format per un mínim de president/a i dos vocals, un dels quals podrà actuar com a secretari/ària.
President: El secretari interventor de la corporació
Vocal: L’arquitecte consultor municipal
Vocal: Un/a administratiu/va d’un ajuntament de la comarca, nomenat/da per l’alcaldia.
Finalitzat el procés aquest òrgan efectuarà la proposta de contractació a favor de la persona seleccionada.
L’òrgan de valoració està facultat per a resoldre qualsevol dubte que es plantegi des del moment de la seva constitució i prendre els acords necessaris pel bon ordre del procediment, en tot allò que no estigui previst en aquestes bases.

Vuitè. Admesos i exclosos i data de l’entrevista
Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es valorarà la documentació aportada i es farà pública la llista provisional de persones admeses i excloses a la web de l’ajuntament i al tauler d’anuncis.
Les persones aspirants disposaran de tres dies naturals per presentar possibles reclamacions, transcorreguts els quals es publicarà la llista definitiva de persones admeses i excloses, amb indicació del dia, hora i lloc de realització de l’entrevista.
Una vegada finalitzat el procés selectiu, es publicaran al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’ajuntament, els resultats del procés.

Novè. Incidències.
El tribunal quedarà facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que calguin per garantir el correcte funcionament del procés.

Desè. Període de prova.
Els aspirants proposats tindran un període de prova d’un mes. En cas de no superar el període de prova es declararà extingida la relació laboral amb l’ajuntament.

Onzè. Impugnacions
Aquesta convocatòria, les bases i tots els actes administratius, els podran impugnar les persones interessades, tal com estableix la llei 30/2015 de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Descarrega en PDF el document per a la Sol·licitud de Participació en el procés selectiu, fent clic aquí…

 

Castellar del Riu, 19 d’abril de 2017
L’alcalde, Adrià Solé i Giralt

Leave a Reply