Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Ple 28/12/16

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 28 DE DESEMBRE DE 2016

Núm. 05/16

Data: 28 de desembre de 2016
Hora d’inici: 17:00
Hora de finalització: 18:00
Assistents:
Alcalde:
– Adrià Solé Giralt
Regidors/es:
– Francesc Xavier Raja Fernández
– Sílvia Torner Bernardo
– Antoni Gómez Tirado
– Francesc Cervantes Ramos
Secretari:
– Ramon Xandri i Badia

 

1 – APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 2/11/16
Junt amb la convocatòria de la sessió, s’ha passat per correu electrònic a tots/es els/les regidors/es l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió plenària del dia 2 de novembre de 2016 (ordinària), raó per la qual no és llegida.
L’acta és aprovada per unanimitat i sense esmenes.

2 – INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D’ALCALDIA
Es dóna compte al Ple que des de l’anterior sessió ordinària, el Sr. alcalde ha aprovat les següents resolucions :
– 29/16, de 16 de novembre, aprovant la relació de factures 07/16, per import total de 4.166,81 €.
– 30/16, de 30 de novembre, aprovant la relació de factures 08/16, per import total de 812,07 €.
– 31/16, de 14 de desembre, aprovant la relació de factures 09/16, per import total de 63.507,74 €.
– 32/16, de 21 de desembre, aprovant la liquidació del pressupost de l’exercici de 2015

3 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 01/16
El Ple d’aquesta corporació, en sessió de 1 de juny de 2016, va aprovar inicialment el pressupost municipal de l’exercici de 2016, acord que va resultar definitiu, en no presentar-se reclamacions durant el termini d’exposició pública.
Aprovada la liquidació del pressupost de 2015, es constata l’existència d’un romanent per a despeses generals de 239.260,27 €, dels quals es proposa destinar 62.322, 53 € per a complementar les següents aplicacions:
1532 / 21001 – Rep. i manteniment vies públiques:  56.535,66 €
934 / 22799 – Serveis assessorament comptable:  5.786,87 €
Atès el que disposa l’article 177 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es proposa l’adopció dels següents acords:

Primer. Aprovar inicialment l’expedient 01/16 de modificació del pressupost municipal de 2016, mitjançant un suplement de crèdits per un import total de 62.322,53 €, segons el detall anterior, procedent del romanent per a despeses generals.
Segon. Exposar al públic l’expedient pel termini de quinze dies, amb publicació d’edicte en el BOPB .
Tercer. Considerar aprovada definitivament la modificació esmentada si no es presenta cap al·legació durant el termini d’exposició pública.

4 – APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 REGULADORA DE LA TAXA PER LA LLICÈNCIA D’AUTOTAXI
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Atès que es considera necessari modificar l’actual ordenança fiscal reguladora de la taxa per la llicència d’autotaxi, ja que els preus vigents són insuficients per cobrir les despeses que suposa convocar un concurs públic per a l’adjudicació de la única llicència aprovada que té la corporació.
Vist l’ informe tècnic i econòmic a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
A C O R D S
Primer.– Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per la llicència d’autotaxi, que queda redactada de la següent manera :

“ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 TAXA PER LA LLICÈNCIA D’AUTOTAXI.
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.c) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per atorgament de llicències o autoritzacions administratives d’autotaxis, que es regirà per la present Ordenança.

Article 2n.- Fet imposable.
Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les activitats que, en relació amb l’atorgament de llicències o autoritzacions administratives d’autotaxis corresponen a aquest Ajuntament i que s’assenyalen a continuació:
a) Concessió i expedició de llicències.
b) Autorització per a la transmissió de llicències, quan s’escaigui el seu atorgament, d’acord amb la legislació vigent.
c) Autorització per a la substitució dels vehicles afectes a les llicències, sigui aquest canvi de tipus voluntari o per imposició legal.

Article 3r.- Subjectes passius.
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, següents:
1. La persona o entitat a favor de la qual s’atorgui la concessió i l’expedició de la llicència o s’autoritzi la transmissió d’aquesta llicència.
2. El titular de la llicència el vehicle del qual es substitueixi.

Article 4t.- Responsables i successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

Article 5è.- Beneficis fiscals.
No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa.

Article 6è.- Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa del servei o activitat, d’acord amb la tarifa següent:
Epígraf 1. Concessió i expedició de llicències.
Expedició de llicència municipal per a la prestació dels serveis d’autotaxi, per una sola vegada i vehicle:  1.000 €

Epígraf 2. Autorització per a la transmissió de llicències
Expedició d’autorització o permís per a la transmissió de llicència d’autotaxi, per cada autorització i vehicle: 1.000 €
Epígraf 3. Substitució de vehicles
Expedició d’autorització o permís per a substitució de vehicle afecte a la llicència d’autotaxi, per cada autorització i vehicle: 200 €
Epígraf 4. Renovació anual de llicències
Per la renovació tàcita o expressa anual de la llicència en vigor: 200 €
Article 7è.- Acreditament.
La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en els casos que s’assenyalen a l’article 2, en la data en què aquest Ajuntament concedeixi o expedeixi la llicència corresponent o autoritzi la seva transmissió, o la substitució del vehicle.
Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés.
1. La realització de les activitats i la prestació dels serveis sotmesos a aquesta taxa es realitzaran a instància de part.
2. Una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de què es tracti, l’Ajuntament practicarà la liquidació de la taxa, que haurà de satisfer-se en els terminis fixats a l’article 62.2 de la Llei General Tributària.
Article 9è.- Infraccions i sancions.
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General.
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final.
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el …… i que ha quedat definitivament aprovada en data ……, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.”

Segon.- L’acord definitiu, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Tercer.– Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

5 – INFORMACIÓ SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2015
Mitjançant Decret d’alcaldia 32/16, de 21 de desembre de 2016, s’ha aprovat la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de Castellar del Riu, corresponent a l’exercici de 2015, amb aquest resultat :

 

resultat-pressupostari

 

 

 

 

 

romanent-de-tresoreria

 

 

 

Atès el que disposa l’article 193 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer. Donar-se per assabentats de la liquidació del pressupost de la corporació, exercici de 2015, d’acord amb les dades contingudes al Decret d’Alcaldia 32/16, de 21 de desembre.

Segon. Remetre còpia de la liquidació a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
El Ple, per unanimitat, es dóna per assabentat.

6 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS
Després de votar, per unanimitat, la seva inclusió dins de l’ordre del dia, es posa a debat el següent assumpte:

6.1 – CONVOCATÒRIA DE CONCURS PÚBLIC PER A LA CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA DE TAXI.
Atès que fa temps que no hi ha servei de taxi al municipi, després de que es cancel·lés la única llicència concedida.
Atès que es considera convenient tornar a iniciar el tràmit legal per a la concessió d’aquesta llicència, mitjançant un procediment obert.
Vista la proposta de bases que han de regir el concurs públic per a la concessió de la llicència.
Atesa la normativa aplicable, especialment la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, per unanimitat, s’acorda:

Primer. Convocar concurs públic per a la concessió d’una llicència de taxi.
Segon. Aprovar les bases que regiran aquest concurs.
Tercer. Publicar la convocatòria i les bases del concurs al Butlletí Oficial de la Província, donant un termini de vint dies per a la presentació de proposicions.
Quart. Autoritzar al Sr. alcalde perquè resolgui el concurs i concedeixi la llicència, d’acord amb la proposta de la Mesa de valoració.

7 – PRECS I PREGUNTES
No hi ha intervencions

 

Clic aquí per a descarregar el ple en format PDF…

Leave a Reply