Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Slide
Slide

Procés de Selecció per cobrir 2 llocs de treball

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR 2 LLOCS DE TREBALL DELS PLANS D’OCUPACIÓ 2017, FINANÇATS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA Primer. Objecte de la convocatòria És objecte de la present convocatòria la selecció de 2 llocs de treball del Pla d’Ocupació municipal 2017 de l’Ajuntament de Castellar del Riu, finançat per la Diputació […]

Amplia la informació...

BOPB Telefònica España

ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Castellar del Riu EDICTE Per la societat Telefónica de España, S.A.U., s’ha promogut un projecte d’actuació especifica en sòl no urbanitzable, per a la instal·lació d’una nova línia de fibra òptica per atendre l’estació base de la Figuerassa, dins del terme municipal de Castellar del Riu. Aquest projecte estarà exposat al […]

Amplia la informació...

Edicte BOPB Llicència de Taxi

ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Castellar del Riu ANUNCI de l’Ajuntament de Castellar del Riu sobre l’aprovació de les bases i la convocatòria de concurs per a l’adjudicació d’una llicència de taxi Han estat aprovades per acord del Ple de la corporació de 28 de gener de 2016 les Bases per a l’adjudicació, mitjançant concurs, de […]

Amplia la informació...

Edicte aprovació definitiva Ordenança General Residus

ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Castellar del Riu EDICTE Al no presentar-se cap al·legació contra l’Ordenança general de la gestió dels residus, aprovada pel Ple de la corporació en sessió de 27 de juliol de 2016, la mateixa ha quedat aprovada de forma definitiva. Tal com estableix l’article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, […]

Amplia la informació...

Edicte exposició Compmte General 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Castellar del Riu EDICTE Formulat i rendit el compte general del pressupost de l’exercici de 2015, es fa públic que el mateix, amb els documents que el justifiquen, s’exposaran al públic pel termini de quinze dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la […]

Amplia la informació...

Edicte exposició pública modificació pressupost

ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Castellar del Riu EDICTE L’Ajuntament de Castellar del Riu, en sessió plenària de 28 de desembre de 2016, ha aprovat inicialment l’expedient de modificació del pressupost 1/16, referent a la concessió de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits, justificada per compromisos efectius de majors ingressos i l’aplicació de part del romanent […]

Amplia la informació...

Ple 02/11/16

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE MUNICIPAL DEL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2016 Num 04/16 Data: 2 de novembre de 2016 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:30   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé Giralt (CiU) Regidors/es: – Francesc Xavier Raja Fernández (CiU) – Antoni Gómez Tirado (CiU) – Francesc Cervantes Ramos […]

Amplia la informació...

Ple 27/07/16

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE MUNICIPAL DEL DIA 27 DE JULIOL DE 2016 Num 03/16 Data: 27 de juliol de 2016 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:10   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé Giralt (CiU) Regidors/es: – Francesc Xavier Raja Fernández (CiU) – Antoni Gómez Tirado (CiU) – Francesc Cervantes Ramos […]

Amplia la informació...

Ple 01/06/16

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE MUNICIPAL DEL DIA 1 DE JUNY DE 2016 Num 02/16 Data: 1 de juny de 2016 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:00   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé Giralt (CiU) Regidors/es: – Francesc Xavier Raja Fernández (CiU) – Antoni Gómez Tirado (CiU) – Francesc Cervantes Ramos […]

Amplia la informació...

Ple 04/02/16

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE MUNICIPAL DEL DIA 4 DE FEBRER DE 2016 Num 01/16 Data: 4 de febrer de 2016 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:25   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé Giralt (CiU) Regidors/es: – Francesc Xavier Raja Fernández (CiU) – Sílvia Torner Bernardo (CiU) – Antoni Gómez Tirado […]

Amplia la informació...

Edicte valoració procés selecció peó

PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR 1 LLOC DE TREBALL DEL PLA D’OCUPACIÓ MUNICIPAL 2016 (PEÓ DE BRIGADA) Es fa públic que l’òrgan de valoració d’aquest procés, reunit el dia 29 de juny de 2016, va realitzar les fases de valoració de merits i d’entrevista personal a les persones presentades, amb el següent resultat: En conseqüència, […]

Amplia la informació...

EDICTE Exposició BOPB

ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Castellar del Riu EDICTE Aquest Ajuntament, en sessió de 1 de juny de 2016, ha aprovat inicialment el pressupost municipal per a l’exercici de 2016, junt amb la plantilla de personal. L’expedient estarà exposat al públic, pel termini de quinze dies, amb la finalitat de que s’hi puguin presentar al·legacions, de […]

Amplia la informació...

EDICTE DE CANDIDATS ADMESOS

EDICTE En relació amb el procés de selecció per cobrir un lloc de treball del pla d’ocupació 2016, es comunica que aquesta alcaldia, mitjançant Decret 19/2016, ha acordat el que es transcriu: “PRIMER. Admetre les següents persones com a participants al procés de selecció per cobrir 1 lloc de treball del Pla d’Ocupació 2016 de […]

Amplia la informació...

Bases del Pla d’Ocupació 2016

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR 1 LLOC DE TREBALL DEL PLA D’OCUPACIÓ 2016, FINANÇAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA Descarregar el Model de Sol·licitud de Participació en el procés selectiu del Pla d’ocupació Primer.- objecte de la convocatòria És objecte de la present convocatòria la selecció de 1 lloc de treball del […]

Amplia la informació...

EDICTE BOPB Puigventós

Dimarts 24 de maig de 2016 ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Castellar del Riu EDICTE Per Decret d’alcaldia 14/2016, de 12 de maig de 2016, s’ha aprovat inicialment el Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable a la finca de Puigventós, per ús de turisme rural i educació en el lleure, promogut pel Sr. Jordi Soler […]

Amplia la informació...

Ple 04/11/15

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE MUNICIPAL DEL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2015 Núm. 07/15   Data: 4 de novembre de 2015 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 18:45   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé Giralt (CiU) Regidors/es: – Francesc Xavier Raja Fernández (CiU) – Sílvia Torner Bernardo (CiU) – Antoni Gómez […]

Amplia la informació...

Ple 30/09/15

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE MUNICIPAL DEL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2015 Núm. 06/15 Data: 30 de setembre de 2015 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:00   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé Giralt (CiU) Regidors/es: – Francesc Xavier Raja Fernández (CiU) – Sílvia Torner Bernardo (CiU) – Antoni Gómez Tirado […]

Amplia la informació...

Ple 25/06/15

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 25 DE JUNY DE 2015 Núm. 05/15 Data: 25 de juny de 2015 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:10   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé Giralt (CiU) Regidors/es: – Francesc Xavier Raja Fernández (CiU) – Sílvia Torner Bernardo (CiU) – Antoni Gómez Tirado […]

Amplia la informació...

Ple 13/06/15

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL 13 DE JUNY DE 2015 Núm. 04/11 Data: 13 de juny de 2015 Hora d’inici: 17:00 Hora de finalització: 18:00   A la Casa consistorial, situat al local sociocultural d’Espinalbet, essent les setze hores del dia tretze de juny de dos mil quinze, […]

Amplia la informació...

Ple 10/06/15

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 10 DE JUNY DE 2015 Núm. 03/15   Data: 10 de juny de 2015 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 18:10   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors/es: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Francesc Xavier Raja i Fernández […]

Amplia la informació...

FESTA MAJOR DE LLINARS

Amplia la informació...

APLEC DEL PI DE LES 3 BRANQUES!

 

Amplia la informació...

Edicte Delegacions Alcaldia

Per  Resolució  de 25 de juny  de 2015, he resolt  nomenar com a Tinent  d’Alcalde  el  Sr.  Francesc Xavier  Raja  i Fernández. També he acordat efectuar les següents delegacions de competències: – Al Sr. Francesc Xavier Raja i Fernández, regidor de Cultura i Festes. – A la Sra. Sílvia Torner i Bernardo, regidora d’Atenció a […]

Amplia la informació...

Ple 29/04/15

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 29 D’ABRIL DE 2015 Núm. 02/15 Data: 29 d’abril de 2015 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:30   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors/es: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Francesc Xavier Raja i Fernández (CiU) – Sílvia […]

Amplia la informació...

27 mai Plens Ajuntament | Comentaris tancats a Ple 11/02/15

Ple 11/02/15

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 11 DE FEBRER DE 2015 Núm. 01/15   Data: 11 de febrer de 2015 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:10   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors/es: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Francesc Xavier Raja i Fernández […]

Amplia la informació...

Ple 22/10/14

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 22 D’OCTUBRE DE 2014 Núm. 05/14   Data: 22 d’octubre de 2014 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:00   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors/es: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Francesc Xavier Raja i Fernández (CiU) – […]

Amplia la informació...

Ple 24/09/14

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2014 Núm. 04/14   Data: 24 de setembre de 2014 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 18:15   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors/es: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Francesc Xavier Raja i Fernández […]

Amplia la informació...

Ple 23/07/14

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 23 DE JULIOL DE 2014 Núm. 03/14   Data: 23 de juliol de 2014 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:15   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors/es: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Francesc Xavier Raja i Fernández […]

Amplia la informació...

Ple 30/04/14

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 30 D’ABRIL DE 2014 Núm. 02/14   Data: 30 d’abril de 2014 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 18:30   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors/es: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Francesc Xavier Raja i Fernández (CiU)   […]

Amplia la informació...

Ple 05/03/14

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 5 DE MARÇ DE 2014 Núm. 01/14   Data: 5 de març de 2014 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 18:15   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors/es: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Sònia Marín i Ariño (CiU) […]

Amplia la informació...

Ple 18/12/13

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2013 Núm. 05/12   Data: 18 de desembre de 2013 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:10   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors/es: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Sílvia Torner i Bernardo (CiU) […]

Amplia la informació...

Ple 30/10/13

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2013 Núm. 04/12   Data: 30 d’octubre de 2013 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 18:30   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors/es: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Sílvia Torner i Bernardo (CiU) – Sònia […]

Amplia la informació...

Ple 25/09/2013

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2013 Núm. 03/13   Data: 25 de setembre de 2013 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 18:50   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors/es: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Sílvia Torner i Bernardo (CiU) […]

Amplia la informació...

Ple 19/06/13

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 19 DE JUNY DE 2013 Núm. 02/12   Data: 19 de juny de 2013 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:10   Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors/es: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Sílvia Torner i Bernardo (CiU) […]

Amplia la informació...

Vota el 9N! On puc participar?

Vota el 9N! On puc participar?

Amplia la informació...

Missa Solemne a la Parròquia (Llinars)

Missa Solemne a la Parròquia (Llinars)

El pròxim 17 de novembre, a les 12h., tindrà lloc la Missa Solemne en honor a Sant Iscle i Santa Victoria a la Parròquia.  Llinars (Castellar del Riu)

Amplia la informació...

15 set Notícies Locals | Comentaris tancats a Festa Major d’Espinalbet (26, 27 i 28 Set.)

Festa Major d’Espinalbet (26, 27 i 28 Set.)

Festa Major d’Espinalbet (26, 27 i 28 Set.)

Els dies 26, 27 i 28 de Setembre celebrem la Festa Major d’Espinalbet! Us adjuntem el programa d’actes:

Amplia la informació...

04 set Notícies Locals | Comentaris tancats a Gala de Corbera 2014 – (14 de Set.)

Gala de Corbera 2014 – (14 de Set.)

Gala de Corbera 2014 – (14 de Set.)

El dia pròxim dia 14 de Setembre se celebra la Gala de Corbera. Programació: 12h. –  BALL DE LA COCA I REPARTIMENT DE COCA PER TOTHOM 13h. –  MISSA SOLEMNE AL SANTUARI DE CORBERA.  GALEJADA D’HONOR A LA VERGE A CÀRREC DELS TRABUCAIRES DE CASTELLAR DEL RIU.

Amplia la informació...

04 set Notícies Locals | Comentaris tancats a Festa Major de Llinars 2014 – (8 de Set.)

Festa Major de Llinars 2014 – (8 de Set.)

Festa Major de Llinars 2014 – (8 de Set.)

El dia pròxim dia 8 de Setembre se celebra la Festa Major de Llinars. Programació: 12h. –  MISSA SOLEMNE AL SANTUARI DE LA MATA,GALEJADA D’HONOR A  LA VERGE A CÀRREC DELS TRABUCAIRES DE CASTELLAR DEL RIU, REPARTIMENT DE COCA PER TOTHOM I BALL VERMUT 14h. –  DINAR DE FESTA MAJOR  I  TOT SEGUIT BALL DE […]

Amplia la informació...

APLEC DEL PI DE LES TRES BRANQUES 2014

APLEC DEL PI DE LES TRES BRANQUES 2014

Amplia la informació...

Festa de Sant Bernabé

Amplia la informació...

OFERTA DE TREBALL

L”Ajuntament de Castellar del Riu preveu contractar DUES PERSONES mitjançant un plà d”ocupació d”una durada de 3 MESOS, amb una According to a disclaimer on the True credit rating agencies website, state information is used along with your credit information to calculate your insurance credit score. dedicació setmanal de 37,5 HORES i un sou brut […]

Amplia la informació...

18 oct Notícies Locals | Comentaris tancats a XXI TROBADA DE GEGANTS

XXI TROBADA DE GEGANTS

XXI TROBADA DE GEGANTS

Amplia la informació...

27 set Plens Ajuntament | Comentaris tancats a Ple 20/03/2013

Ple 20/03/2013

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 20 DE MARÇ DE 2013 Núm. 01/12 Data: 20 de març de 2013 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:40 Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors/es: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Sílvia Torner i Bernardo (CiU) – Sònia […]

Amplia la informació...

23 set Notícies Locals | Comentaris tancats a FESTA MAJOR ESPINALBET 2013

FESTA MAJOR ESPINALBET 2013

FESTA MAJOR ESPINALBET 2013

Els propers dies 28 i 29 de Setembre, Espinalbet celebra la seva festa major.

Amplia la informació...

11 set Notícies Locals | Comentaris tancats a GALA DE CORBERA

GALA DE CORBERA

GALA DE CORBERA

Amplia la informació...

09 jul Notícies Locals | Comentaris tancats a APLEC DEL PI DE LES TRES BRANQUES

APLEC DEL PI DE LES TRES BRANQUES

APLEC DEL PI DE LES TRES BRANQUES

Amplia la informació...

09 jul Plens Ajuntament | Comentaris tancats a PLE 26/09/12

PLE 26/09/12

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2012 where to buy research papers Núm. 04/12 Data: 26 de setembre de 2012 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:30 Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Sílvia Torner […]

Amplia la informació...

09 jul Plens Ajuntament | Comentaris tancats a PLE 30/10/12

PLE 30/10/12

  ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2012 thesis writer Núm. 05/12 Data: 30 d’octubre de 2012 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 18:30 Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Sílvia Torner i Bernardo (CiU) – […]

Amplia la informació...

09 jul Plens Ajuntament | Comentaris tancats a PLE 19/12/12

PLE 19/12/12

  ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL PLE MUNICIPAL DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2012   Núm. 06/12 Data: 19 de desembre de 2012 Hora d’inici: 18:00 Hora de finalització: 19:10 Assistents: Alcalde: – Adrià Solé i Giralt (CiU) Regidors/es: – Joan A. Segado i Arcos (CiU) – Sílvia Torner i Bernardo (CiU) […]

Amplia la informació...