Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Edicte exposició pública modificació pressupost

ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Castellar del Riu
EDICTE

L’Ajuntament de Castellar del Riu, en sessió plenària de 28 de desembre de 2016, ha aprovat inicialment l’expedient de
modificació del pressupost 1/16, referent a la concessió de crèdits extraordinaris i suplement de crèdits, justificada per
compromisos efectius de majors ingressos i l’aplicació de part del romanent de tresoreria per a despeses generals.
De conformitat amb els articles 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’expedient estarà exposat al públic pel termini de quinze dies, als efectes
de la presentació de reclamacions.
De no presentar-se cap reclamació l’expedient s’entendrà aprovat de forma definitiva, sense necessitat de nou acord.

Castellar del Riu, 28 de desembre de 2016
L’alcalde, Adrià Solé i Giralt

Descarrega l’edicte en PDF fent clic aquí…

Leave a Reply