Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Edicte BOPB Llicència de Taxi

ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Castellar del Riu
ANUNCI de l’Ajuntament de Castellar del Riu sobre l’aprovació de les bases i la convocatòria de concurs per a
l’adjudicació d’una llicència de taxi
Han estat aprovades per acord del Ple de la corporació de 28 de gener de 2016 les Bases per a l’adjudicació, mitjançant
concurs, de la llicència de taxi núm. 1 de Castellar del Riu.
S’exposen al públic aquestes bases, durant el termini de vint dies hàbils des de la publicació d’aquest anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a l’efecte de presentació de possibles al·legacions.
Simultàniament es convoca i s’anuncia el concurs, si bé aquest s’ajornarà durant el temps necessari en el supòsit que es
presentin reclamacions contra les Bases.
Les bases de la convocatòria són les que s’annexen.

ANNEX.
BASES QUE REGIRAN EL CONCURS PER A LA CONCESSIÓ D’UNA LLICÈNCIA DE TAXI.

Primera. Objecte.
L’objecte d’aquesta convocatòria és l’adjudicació, pel procediment de concurs, d’una llicència municipal del servei de taxi
al Municipi de Castellar del Riu.

Segona. Condicions generals i específiques.
Condicions generals:
a) Ser persona física o jurídica, en forma de societat mercantil, societat laboral o cooperativa de treball associat. En el
cas de persones físiques ha de ser major de 18 anys i menor de 65 anys.
b) Ser titular d’un vehicle d’un mínim de 5 places (inclòs el conductor) i un màxim de 9 places (inclòs el conductor) en
règim de propietat, lloguer, arrendament financer, rènting o qualsevol altre admès per la normativa vigent.
c) Acreditar el compliment de les obligacions de caràcter fiscal, laboral i social, incloses les relatives a les condicions del
centre de treball establertes per la legislació vigent.
d) Tenir coberta la responsabilitat civil pels danys que es puguin ocasionar en el transcurs del servei, en els termes
establerts a la normativa vigent.
e) Acreditar, en el cas de les persones físiques, que es posseeix el certificat exigible per conduir el vehicle, i acreditar la
superació de les proves de control de coneixement específic de les matèries previstes al Reglament General de
Conductors (coneguda com a BTP). En el cas de persones jurídiques, que els conductors que hi presten els serveis de
conducció tinguin l’acreditació a què fa referència l’apartat anterior.
f) Declaració jurada de no patir cap malaltia contagiosa o impediment físic que dificulti o impedeixi el normal exercici de
la professió (s’haurà d’acreditar aquest extrem en el cas de ser adjudicatari del concurs)
Condicions específiques:
a) Les llicències i les autoritzacions per al servei de taxi s’han d’atorgar per a vehicles amb una capacitat mínima de 5
places inclosa la del conductor o una de màxima de 9 places.
b) L’antiguitat del vehicle no serà superior a 2 anys des de la data de matriculació inicial.
CVE-Núm. de registre: 022017002257
c) Els vehicles han de complir els requisits determinats per les normes de la Llei 19/2003 de 4 de juliol de taxi -i normes
que la desenvolupin-, pel que fa a les condicions genèriques de seguretat, capacitat, confort i prestacions adequades al
servei adscrit.
d) S’estableix el compromís de no aplicar tarifes superiors a les màximes aplicables als serveis discrecionals de
transports de viatgers realitzats amb vehicles de 5 o 9 places.
e) Acreditar un nivell mínim de coneixement de la llengua catalana.

Tercera. Presentació de les sol·licituds:
La sol·licitud de llicència la formularà l’interessat acreditant:
– Les seves condicions personals i professionals.
– Fotocòpia del DNI.
– La marca i model del vehicle a utilitzar i adjuntant els justificants que acreditin les circumstàncies de la clàusula segona
i sisena d’aquest plec, que seran objecte de valoració per l’Ajuntament.
– Tota la documentació haurà de ser presentada en fotocòpia compulsada per poder ser valorada. La documentació
acreditativa de les circumstàncies esmentades es presentaran en sobre tancat que portarà la menció següent:
“Documentació per participar en el concurs per a l’adjudicació d’una llicència de taxi a Castellar del Riu”. El sobre
s’haurà de presentar al Registre General de l’Ajuntament en el termini de 20 dies hàbils comptats a partir del dia següent
a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la resolució en virtut de la qual s’aprova l’obertura de
la licitació.

Quarta. Procediment de valoració de les sol·licituds.
La mesa de valoració es reunirà en sessió pública el primer dimecres hàbil següent al de la data d’acabament del termini
de presentació de sol·licituds a les 17.00 hores per a l’obertura dels sobres i valorar la documentació presentada pels
sol·licitants. La mesa podrà concedir un termini de tres dies amb la finalitat d’esmenar els defectes que s’hi puguin
observar. Cas que no hi hagi defectes a esmenar formularà proposta d’adjudicació de la llicència.

Cinquena. Composició de la mesa de valoració.
Es constituirà una mesa per a la valoració de les sol·licituds presentades, que estarà integrada per:
President:
L’alcalde o regidor en qui delegui.
Vocals:
Regidor d’obres i serveis o Regidor en qui delegui.
2 vocals nomenats per l’Alcalde.
El secretari de la corporació actuarà de secretari de la mesa, amb veu i vot a la mateixa.

Sisena. Criteris de valoració.
La mesa de valoració, constituïda, previs els informes tècnics i jurídics adients, valorarà les sol·licituds presentades pels
aspirants licitadors, i efectuarà proposta de la llista de prelació pel dret a obtenir la llicència de taxi, a l’òrgan competent
per concedir-la, d’acord amb els següents criteris de valoració:
1. Temps de dedicació prèvia a la professió de taxista en règim de treballador o treballadora assalariat/ada o autònom/a:
fins a 15 punts (dos punts per any).
2. Experiència en professions on la feina habitual comporta la conducció de vehicles; com per exemple: transportista,
xofer d’ambulàncies, bomber, palista i altres casos anàlegs: fins a 10 punts (un punt per any).
CVE-Núm. de registre: 022017002257
3. Ser veí del municipi, amb dos anys com a mínim d’empadronament: fins a 10 punts (dos punts per any) o bé ser veí
d’un municipi del Berguedà, amb dos anys com a mínim d’empadronament, fins a 5 punts (un punt per any).
4. Projecte de prestació del servei al municipi: lloc de parada, sistema de funcionament, forma d’atendre prioritàriament
serveis demanats pels veïns del municipi, descomptes que es poden oferir als habitants del municipi: fins a 15 punts.
TOTAL: 50 PUNTS.

Setena. Acreditació dels requisits i taxes.
1. En la fase de concurs no s’exigirà als aspirants la presentació prèvia dels documents justificatius de les condicions
generals fixades en la clàusula segona. Sí que s’hauran de presentar els justificants de les circumstàncies que es
sol·liciti que siguin tingudes en compte per a la puntuació del concurs en relació a la prelació que assenyala la clàusula
sisena.
2. L’adjudicatari provisional de la llicència haurà de presentar la documentació esmentada exigida en el termini màxim
de 60 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la notificació de l’adjudicació provisional de la llicència. En el
mateix termini s’haurà d’aportar la documentació que identifiqui el vehicle que s’afectarà al servei; el permís de circulació
i la fitxa tècnica d’inspecció del vehicle en què consti que es troba vigent el reconeixement periòdic legal i l’alta de l’IAE,
així com el pagament de la taxa corresponent. Un cop acomplerts tots els tràmits i comprovada tota la documentació i
l’acompliment de tots els requisits, s’acordarà l’adjudicació definitiva de la llicència. L’adjudicatari de la llicència s’obliga a
prestar el servei en el termini de 10 dies naturals des que s’adjudiqui definitivament la llicència corresponent.
3. L’adjudicatari haurà de fer efectiu l’import de 1.000 EUR en concepte de taxa per a la concessió de la llicència,
d’acord amb l’ordenança fiscal aprovada pel Ple de la corporació en sessió de 28 de desembre de 2016, un cop se li
notifiqui l’adjudicació provisional de la llicència.
4. Sens perjudici de les possibles pròrrogues que es puguin aprovar justificadament, si l’adjudicatari no presentés la
documentació justificativa de la clàusula segona, si renuncia a la llicència o si no ingressa la taxa corresponent serà
desposseït del seu dret i serà proposat per obtenir la llicència, provisionalment, l’aspirant que hagi quedat en segon lloc i
així successivament fins esgotar la llista de prelació presentada per la mesa de valoració. Si cap aspirant obtingués la
llicència definitivament, la licitació restarà deserta i s’iniciarà un nou procediment per concedir la llicència vacant.

Vuitena. Publicacions.
L’import de les publicacions anirà a càrrec de la corporació.

Novena. Regulació del servei del taxi. Normativa.
L’adjudicatari de la llicència de taxi queda sotmès a les determinacions de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi.

Castellar del Riu, 7 de febrer de 2017
L’alcalde, Adrià Solé i Giralt

Leave a Reply