Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Edicte aprovació definitiva Ordenança General Residus

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Castellar del Riu
EDICTE
Al no presentar-se cap al·legació contra l’Ordenança general de la gestió dels residus, aprovada pel Ple de la corporació
en sessió de 27 de juliol de 2016, la mateixa ha quedat aprovada de forma definitiva.
Tal com estableix l’article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, es publica com annex el text complert de l’Ordenança.

Visualitza l’edicte complert fent clic aquí…

Leave a Reply