Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

BOPB Telefònica España

ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Castellar del Riu
EDICTE
Per la societat Telefónica de España, S.A.U., s’ha promogut un projecte d’actuació especifica en sòl no urbanitzable, per
a la instal·lació d’una nova línia de fibra òptica per atendre l’estació base de la Figuerassa, dins del terme municipal de
Castellar del Riu.

Aquest projecte estarà exposat al públic per termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de publicació d’aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i la seu electrònica de la corporació, tot això de conformitat amb l’article 51
del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, en relació amb
l’article 48.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

Durant aquest termini qualsevol interessat el podrà examinar a les dependències municipals i formular les al·legacions
que consideri procedents.

 

Clic aquí per a descarregar l’Edicte.

Castellar del Riu, 28 de març de 2017
L’alcalde, Adrià Solé i Giralt

Leave a Reply